Uge 5 At elske med Guds kærlighed Del 1

Skrevet af Peter Tinggaard

Matt 5,44-45: ”Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.”

Igennem de sidste par uger har Gud arbejdet på mit hjerte og kaldt mig dybere ind i sin kærlighed. Han har kort sagt åbnet mine øjne for et dybere niveau af kærlighed, som han kalder mig til at vandre i. Det er Guds egen kærlighed, som er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som der står i Rom 5,5. I denne andagt vil jeg dele nogle af de tanker, som Gud har givet mig – og jeg vil på hans vegne give dig den samme invitation, som han har givet mig.

Matt 5,44-45 fortæller os, at vi skal elske vores fjender og bede for dem, der forfølger os. For ved at gøre dette, vil vi blive som vores himmelske far, der er mesteren over alle mestre til at elske sine fjender og til at ønske det bedste over dem, der bekæmper og forfølger ham. Når vi handler som ham, vil andre mennesker opdage, hvem han virkelig er, når de ser på os. Det er det samme, Paulus kalder os til i Ef 5,1-2: I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os … “

Tre forskellige dybder:

Men for enhver kristen, der vil adlyde Guds bud om at elske andre, vil der være forskellige niveauer eller dybder på vores overholdelse af kærlighedsbudet. Der vil i store træk være tre forskellige dybder på vores kærlighed.

  1. Viljens overholdelse af budet.
  2. Hjertets overholdelse af budet.
  3. At elske med Guds kærlighed.

1. Viljens overholdelse af kærlighedsbudet er den udgave, som er lettest at gennemføre. For ved denne udgave, kan vores hjerter fortsat være fyldt med vrede, had og bitterhed, samtidigt med at vores viljer tvinger os til at elske og bede for vores fjender. Det vil oftest være denne udgave, som vi lander på først, når vi som kristne indleder vores vandring på kærlighedsbudets vej. For indtil vores hjerter har lært at elske vores fjender, vil det være den eneste udgave af kærlighedsbudet, som vi magter at overholde. Desværre rummer denne udgave nogle alvorlige mangler. Vores fjender vil oftest kunne mærke, at vores kærlighedshandlinger ikke er drevet af kærlighed, og den enkelte kristen vil selv erfare, at disse handlinger kun har en begrænset påvirkning af vores hjerter.

2. Når Gud lærer os at elske med hjertet, vil vi opleve, at dette fører os langt dybere ind i Guds kærlighed. Men denne hjertets overholdelse af budet sker ikke af sig selv. Den koster os langt mere smerte og helhjertet selvransagelse, fordi den forudsætter, at vi mærker og tager ansvar for al den smerte, sorg og vrede, som vores hjerter er fyldt med. Valget om at elske bliver derved ikke kun en viljesmæssig beslutning. Vi må også vælge at tilgive vores fjender ALT, hvad de har gjort imod os, så vores hjerter i stedet kan blive fyldt med et indre ønske om, at vores fjender må opleve nåde og velsignelse over deres liv … selv om de fortjener det modsatte. Når Gud lærer os at elske på denne måde, vil vores fjender kunne mærke, at det går langt dybere end blot ydre handlinger. Samtidigt vil vi selv erfare, at vores hjerter bliver frie og fyldt med glæde.

3. Selv om det kan føles som kærlighedens “endestation” for mange, når de lærer at elske af hjertet, så har Gud endnu et niveau for os. Han vil lære os at elske med sin egen guddommelige kærlighed og ikke blot med vores menneskelige hjerter. Husk på bønnen som Paulus lærte os at bede i Ef 3,14-21, hvor vi inviteres til at lære “bredden og længden og højden og DYBDEN” af Guds kærlighed … til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så vi kan fyldes med hele Guds fylde.” Med andre ord erklærer Paulus, at vi kan modtage “hele Guds fylde” (dvs alt, hvad Gud er), hvis vi lærer at forstå omfanget af hans kærlighed, som den er åbenbaret igennem Jesus. Han kalder os dybere, så han kan give os mere af sig selv. Han vil lære os at elske, på samme måde som Jesus elskede andre mennesker, mens han vandrede på jorden.

Bemærk fx, hvad Jesus sagde i Joh 15,9: Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer … “ . Tidligere i denne samtale erklærede han til sine disciple, at de rent faktisk havde “set” Faderen, fordi de havde set ham (Joh 14,9). Med andre ord elskede Jesus ikke fra sit eget menneskelige hjerte. Han elskede med Guds kærlighed og han forventede, at disciplene erfarede Guds kærlige væsen, når de var sammen med ham. Gud vil lære os at elske på denne måde. Det er rent faktisk det, som Jesus inviterer os til at erfare og leve ud, når han siger: I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.” (Joh 15,12) Han elskede alle mennesker med Guds egen kærlighed, som flød frit igennem hans hjerte (som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer) … og nu kalder han os til at elske andre mennesker med den kærlighed, som flyder fra ham til os.

Fortsættes i næste uge …

Bed derfor om:

  • At Gud må lære os at elske som han selv elsker os.
  • At Gud må føre os dybere ind i sin kærlighed, så vi kan modtage langt mere af hans guddommelige væsen.
  • At kirken i Danmark må kaldes dybere, så verden må se Faderen, når de ser os.
Faste for Danmark